Suttsu Shirasu Kaikan<br>すっつ しらす会館

Magazine Ad Series
Suttsu Shirasu Kaikan
すっつ しらす会館

2018 Creative Director: Hiroshi MAEDA
Designer: Hiroshi MAEDA
Writer: Hiroshi MAEDA
Client: Marutoshi Yoshino Shoten
Sapporo Art Directors Club Award 2018: Silver Prize
Sapporo Art Directors Club Award 2018: Members Award