Mame no Bunshiro<br>納豆専門店 豆の文志郎

Magazine Ad Series
Mame no Bunshiro
納豆専門店 豆の文志郎

2018 Producer: Hiroshi MAEDA
Creative Director: Hiroshi MAEDA
Designer: Hiroshi MAEDA
Writer: Hiroshi MAEDA
Illustrator: Asako NAKAI, Etobunsha, Kinuka YOSHIDA
Client: Donan Hiratsuka Shokuhin
Sapporo Art Directors Club Award 2018: Prize Nominated