Sango-shi Vol.18

Magazine
Sango-shi Vol.18

2018 Editor-in-chief: Hiroshi MAEDA
Art Director: Hiroshi MAEDA
Designer: Hiroshi MAEDA
Writer: Hiroshi MAEDA
Illustrator: Asako NAKAI, Etobunsha, Kinuka YOSHIDA
Photographer: Masahiro NAKAMURA
Sponsor: Donan Hiratsuka Shokuhin
Publisher: Banana Moon Studio Sapporo
Sapporo Art Directors Club Award 2018: Prize Nominated