Ah Noboribetsu Natto Blues, Natto

Promotion Staff Uniform
Ah Noboribetsu Natto Blues, Natto

2018 Producer: Hiroshi MAEDA
Creative Director: Hiroshi MAEDA
Designer: Hiroshi MAEDA, Kinuka YOSHIDA
Writer: Hiroshi MAEDA
Client: Donan Hiratsuka Shokuhin
Sapporo Art Directors Club Award 2018: Prize Nominated