Suttsu Shirasu

Processed Marine Product
Suttsu Shirasu

2017 Creative Director: Hiroshi MAEDA
Designer: Hiroshi MAEDA
Client: Marutoshi Yoshino Shoten
Sapporo Art Directors Club Award 2017: Selected